Zamówienia publiczne

Świadczymy na rzecz Wykonawców oraz Zamawiających usługi doradcze związane z postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego. 

Wesprzemy Państwa, jeśli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego występują Państwo jako Wykonawca i interesują Państwa w szczególności poniższe kwestie. 

 • Chcieliby Państwo zweryfikować, czy dokumentacja przetargowa, którą udostępnił Zamawiający nie narusza żadnych z praw Państwa jako Wykonawcy.   
 • Chcieliby Państwo dopytać Zamawiającego w zakresie kwestii formalnych objętych treścią SIWZ. 
 • Nie jesteście Państwo pewni, czy przygotowany wniosek lub oferta przetargowa spełnia wszystkie wymagania formalne Zamawiającego. 
 • Zostaliście Państwo wezwani przez Zamawiającego do przedłożenia pism, wyjaśnień i  uzupełnień. 
 • Potrzebują Państwo profesjonalnie sporządzonego projektu umowy z podwykonawcą lub umowy konsorcjum. 
 • Państwa prawa jako Wykonawcy zostały naruszone przez Zamawiającego i zasadnym jest wniesienie odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej.

Wesprzemy Państwa, jeśli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego występują Państwo jako Zamawiający i interesują Państwa w szczególności poniższe kwestie. 

 • Potrzebujecie Państwo wsparcia w procesie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, także np. w trakcie sporządzania ogłoszenia o zamówienie, SIWZ i projektu umowy. 
 • Wesprzemy Państwa w przygotowaniu odpowiedzi na szereg formalnych pytań zadanych przez Wykonawców. 
 • Wesprzemy Państwa w procesie badania i oceny ofert złożonych przez Wykonawców. 
 • W trakcie badania i oceny ofert wystąpiły przesłanki uzasadniające wezwanie Wykonawców  do wyjaśnień  – wówczas przygotujemy dla Państwa stosowne pisma.  
 • Chcieliby Państwo zweryfikować prowadzone postępowania w ramach kontroli ex – ante i ex- post. 

Produkty płynnościowe  

W ramach świadczonych usług doradzamy przedsiębiorcom w trakcie negocjacji z instytucjami finansowymi w zakresie umów dotyczących produktów płynnościowych, w szczególności umów rachunku bankowego, umów konsolidacji sald (cash pool), umów rachunku zastrzeżonego (escrow)/ powierniczego oraz weryfikujemy wzorce umowne (regulaminy świadczenia usług, ogólne warunki umowne) i wskażemy na potencjalne ryzyka dla Państwa. 

 • Jeśli bank przedstawił Państwu obszerne regulaminy oraz zawiłe umowy i nie jesteście Państwo pewni, czy ich postanowienia są dla Państwa korzystne i nie niosą za sobą określonych ryzyk dla Państwa działalności np. operacyjnej. 
 • Chcieliby Państwo zabezpieczyć swoje i/ lub kontrahenta środki pieniężne, ale zastanawiają się Państwo, które oferowane rozwiązanie bankowe będzie najlepiej zabezpieczało Państwa środki?
 • Zastanawiają się Państwo, czy możecie skorzystać z rachunku powierniczego.
 • Rozważają Państwo zabezpieczenie środków na rachunku zastrzeżonym i chcą Państwo mieć pewność, że warunki zwolnienia środków z rachunku w pełni zabezpieczają Państwa interes. 
 • Chcielibyście usprawnić Państwa działalność operacyjną i zastanawiają się Państwo jakie rozwiązanie płynnościowe w banku wybrać i jakiej treści umowę zawrzeć z bankiem.