Adwokat z HS Legal dysponuje wiedzą z dziedziny prawa karnego oraz umiejętnością właściwego stosowania aktualnych przepisów z zakresu prawa karnego i procedury karnej. Oferujemy pomoc prawną w sprawach przestępstw powszechnych takich jak: kradzież, przywłaszczenie, rozbój, zniesławienie, jazda pod wpływem alkoholu lub narkotyków, podrabianie dokumentów, przestępstw karnych gospodarczych i skarbowych.   

Udzielamy również porad prawnych online, w ramach których można uzyskać wstępne informacje na temat sposobów rozwiązania problemów z zakresu prawa karnego (porada prawna w sprawie karnej). 

 

Rola adwokata w sprawie karnej   

Rolą naszych adwokatów w Twojej sprawie karnej jest skuteczna pomoc w zakresie:  

 • doradztwa przed wszczęciem postępowania karnego,
 • obrony i reprezentacji w postępowaniu przygotowawczym,
 • obrony i reprezentacji w postępowaniu sądowym,
 • obrony i reprezentacji w postępowaniu wykonawczym,
 • pomoc w zabezpieczeniu swoich interesów finansowych,
 • pomoc w przygotowaniu zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa,
 • sporządzanie prywatnego aktu oskarżenia, apelacji, kasacji, zażalenia na tymczasowe aresztowanie i innych pism sądowych wymaganych w sprawach karnych.  

Reprezentujemy oskarżycieli prywatnych i posiłkowych, podejrzanych, oskarżonych, świadków i powodów cywilnych.   

 

Adwokat – Prawo karne w HS Legal  

Usługa Adwokat prawo karne to profesjonalna pomoc prawna z dziedziny prawa karnego, prawa karnego wykonawczego i prawa karnego procesowego, świadczona przez prawników naszej kancelarii. Prawnicy kancelarii pomogą Ci w sprawach dotyczących m.in. przestępstw:   

 • przeciwko życiu i zdrowiu,
 • przeciwko mieniu,
 • przeciwko bezpieczeństwu, także w komunikacji,
 • związanych z narkotykami.  

Adwokat – Prawo karne gospodarcze w HS Legal  

Adwokat prawo karne gospodarcze zapewnia obsługę osób fizycznych i prawnych w zakresie prawa karnego gospodarczego, które tyczy się takich przestępstw jak:   

 • działanie na szkodę spółki,
 • działanie na szkodę wierzycieli, 
 • oszustwo bądź wyłudzenie kredytu lub dotacji, 
 • oszustwo ubezpieczeniowe, 
 • złożenie fałszywego oświadczenia przy przetargu i zamówieniach publicznych,
 • łapownictwo,
 • pranie brudnych pieniędzy.  

Oferta skierowana jest do managerów i innych pracowników wysokiego szczebla, członków zarządu, członków rad nadzorczych oraz prokurentów. 

 

Adwokat – Prawo karno-skarbowe w HS Legal   

Prawo karne skarbowe to dziedzina prawa, w której prawnicy kancelarii HS Legal działają od ponad 7 lat.   

 1. Prowadzimy obrony w sprawach nierzetelnego bądź nieuczciwego prowadzenia rozliczeń z fiskusem, pomagamy w postępowaniu kontrolnym (zastrzeżenia do protokołu, składanie wyjaśnień i formułowanie odpowiedzi do organów kontroli skarbowej).
 2. Pomagamy we wszelkich sprawach prowadzonych przeciwko przedsiębiorcom i firmom przez Krajową Administrację Skarbową, organy kontroli celno – skarbowej (Naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej).
 3. Doradzamy w sprawie dobrowolnego poddania się odpowiedzialności i korzystania z czynnego żalu.  

Najczęściej prowadzoną kategorią spraw w kancelarii są sprawy związane:   

 • z urządzaniem gier na automatach,
 • z najmem powierzchni pod gry hazardowe,
 • z reklamą gier hazardowych,
 • inne sprawy oparte o przepisy ustawy o grach hazardowych.  

Czytaj więcej:   

 

Co to jest prawo karne?  

Prawo karne jest gałęzią prawa, która zajmuje się sprawami czynów zabronionych oraz reguluje związane z nimi kwestie odpowiedzialności karnej pod groźbą tzw. kary kryminalnej. Jest ona wymierzana przez sąd odpowiednio do ciężaru winy i ma na celu ochronę wartości społecznych. Rozpatrywaniu okoliczności popełnienia przestępstwa oraz ocenie winy pozwanego służą sprawy karne.     

Prawo karne jest bardzo szeroką dziedziną i obejmuje wiele rodzajów czynów, które nie są akceptowane społecznie i zostały uznane za zabronione. W kodeksie karnym, który stanowi podstawowy zbiór praw regulujących te kwestie można wyodrębnić kilka działów poświęconych innej grupie przestępstw. Dotyczą one zarówno działania na szkodę mienia, jak i zdrowia czy życia.

 2. Jakie są rodzaje prawa karnego?   

Różnorodność popełnianych czynów zabronionych sprawia, że wymagają one regulacji za pomocą oddzielnych przepisów. Wynika to przede wszystkim ze szkodliwości społecznej czynu, czyli wielkości strat, jakie poniósł poszkodowany. Tym ostatnim mogą być zarówno osoba prywatna, jak i instytucja, firma czy państwo. Aby wyodrębnić poszczególne kategorie przestępstw stosuje się podział prawa karnego na kilka działów.     

 

3. Co to jest prawo karne materialne?

Prawo karne materialne jest prawem podstawowym tzw. sensu stricte i obejmuje ono zespół norm prawnych, które określają przestępstwa. Uznaje się za nie wszystkie czyny uznane za szkodliwe społecznie i w związku z tym zabronione. Ich popełnienie podlega określonej karze. Normy ustalają też zasady współodpowiedzialności za takie czyny oraz wskazują możliwe kary oraz inne środki probacyjne, kompensacyjne czy zabezpieczające.     

Prawo karne ma charakter państwowy i jest przypisane wyłącznie do danego społeczeństwa. Jest to wynikiem kształtowania się na przestrzeni czasu określonych norm kulturowych i zwyczajów akceptowanych bądź nieakceptowanych społecznie. Przykładem może być aborcja lub kara śmierci – w jednych społeczeństwa dopuszczane i akceptowane w innych – negowane.

4. Co to jest prawo karne procesowe?   

Drugą ważną gałęzią prawa karnego jest prawo procesowe. Uzupełnia ono prawo materialne o normy, które wskazują na postępowanie w sprawach o przestępstwa. Jest ono podstawowym wyznacznikiem etapów, w jakich przebiegają sprawy karne. Określa: 

 • zasady oraz warunki dopuszczalności postępowania karnego,
 • uprawnienia i obowiązki organów procesowych,
 • uprawnienia i obowiązki stron oraz innych uczestników postępowania procesowego,
 • etapy postępowania – przygotowawcze, sądowe, kontrolne,
 • formy rozstrzygnięć (wyroki, postanowienia),
 • środki kontroli prawnej (kasacja, apelacje itp.).  

5. Co to jest prawo karne wykonawcze?   

Trzy podstawowe rodzaje prawa karnego uzupełnia prawo wykonawcze, którego częścią jest prawo penitencjarne. Obejmuje ono szereg norm dotyczących form oraz sposobów wymierzania kar. Dotyczy ono zasad wykonywania kar, środków karnych i zabezpieczających oraz innych rozstrzygnięć, które są podejmowane w postępowaniu karnym, wykroczeń oraz karnym skarbowym.   

 

6. Prawo i postępowanie w sprawach o wykroczenia  

Reguluje je kodeks wykroczeń. Obejmuje on czyny karalne o stosunkowo niewielkim stopniu szkodliwości społecznej. Orzekanie w tych sprawach następuje w postępowaniu zwyczajnym, przyspieszonym lub nakazowym. Orzekanie w postępowaniu zwyczajnym następuje wówczas, gdy brak jest podstaw do rozpoznania sprawy w postępowaniu przyspieszonym albo nakazowym. W wypadkach wskazanych w ustawie i na zasadach w niej określonych uprawniony organ może nałożyć grzywnę w drodze mandatu karnego.   

 

7. Zasady procesu karnego 

Rozpatrywanie okoliczności przestępstwa oraz orzekanie o winie i wydawanie wyroku odbywa się podczas procesu karnego. Jest to złożony zespół norm prawnych, który reguluje zasady mające na celu wykrycie przestępstwa i przestępcy, udowodnienie winy i orzeczenie kary oraz wykonanie wyroku. Wymaga on stosowania się do określonych zasad takich jak zasada prawdy materialnej, obiektywizmu, prawa do obrony, domniemanej niewinności, swobodnej oceny dowodów, bezpośredniości,  jawności i instancyjności.   

Rozpoczęcie procesu karnego zaczyna się od złożenie zawiadomienia o przestępstwie. W przygotowaniu takiego dokumentu (który powinien mieć formę pisma procesowego) oraz w przeprowadzeniu przez procedury procesowe pomaga adwokat, który specjalizuje się w tej dziedzinie prawa. Wszczęcie postępowania może też nastąpić na skutek informacji uzyskanej w inny sposób. Konieczność powiadomienia o przestępstwie wynika ze społecznego obowiązku. Może ono być dokonane w formie pisemnej, ustnej, e-mailowej lub faksem.     

Na proces karny składają się cztery etapy:   

 

 • postępowanie przygotowawcze (najpierw w sprawie, następnie przeciwko osobie), które obejmuje śledztwo lub dochodzenie prowadzone przez prokuratora lub policję,
 • postępowanie jurysdykcyjne, czyli rozprawę główną – sprawy karne standardowo składają się z kilku etapów: rozpoczęcia rozprawy i przewodu sądowego, pouczenia oskarżonego o przysługujących mu prawach, przeprowadzenie dowodów, przemówienia stron oraz wydania wyroku, 
 • postępowanie apelacyjne, które obejmuje odwołanie jednej lub obu stron (oskarżony i prokurator) od wyroku,
 • postępowanie wykonawcze, w którym następuje wykonanie kary.  

8. Kiedy przysługuje apelacja od wyroku?  

Sprawy karne nie od razu kończą się wykonaniem wyroku. Jeśli jedna za stron nie godzi się z rezultatem postępowania i orzeczeniem sądu może skorzystać z możliwości wniesienia apelacji od wyroku sądu I instancji. Apelację można wnieść wówczas, gdy wyrok sądu pierwszej instancji nie jest jeszcze prawomocny. Apelację mogą wnieść strony, pokrzywdzony, jeśli w wyroku wydanym na posiedzeniu umorzono postępowanie, a także podmiot zobowiązany określony w art. 91a kpk. Apelację wnosi się za pośrednictwem sądu, który wydał wyrok w I instancji. Do wniesienia apelacji niezbędne jest nam uzasadnienie wyroku sądu I instancji, o które w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyroku należy wystąpić do sądu.   

 

9. Co to jest wyrok nakazowy?   

Postępowanie nakazowe stanowi szczególny rodzaj postępowania karnego i zostało uregulowane w art. 500–507 Kodeksu postępowania karnego. Wyrok nakazowy orzeka się w sprawach w których:   

 • prowadzono dochodzenie,
 • przeprowadzenie rozprawy nie jest konieczne,
 • wina oskarżonego nie budzi wątpliwości.  

Sąd w wyroku nakazowym może skazać oskarżonego na grzywnę (do 200 stawek dziennych albo do 200 000 złotych) lub na ograniczenie wolności, a dodatkowo na środek karny, przepadek lub środek kompensacyjny.   Sąd wydaje wyrok nakazowy bez udziały stron.   

 

10. Sprzeciw prokuratora w postępowaniu karnym   

Co do zasady sprzeciw może zostać wniesiony wobec wyroku nakazowego i jest to instytucja służąca oskarżonemu. Jednakże w związku z nowelizacją postępowania karnego z sierpnia 2019 roku wprowadzono do kodeksu nową instytucję sprzeciwu przysługującą prokuratorowi na postanowienie sądu o zmianie tymczasowego aresztowania w związku z udzieleniem poręczenia majątkowego. W związku z nowelizacją postanowienie sądu nie będzie mogło zostać natychmiast wykonane, lecz będzie musiało czekać na uprawomocnienie, czyli rozpatrzenie sprzeciwu przez sąd II instancji. Oznacza to, że to ostatecznie prokurator decyduje o pozbawieniu wolności na okres dłuższy niż łącznie 72 godziny! Posiadanie adwokata w sprawach związanych z tymczasowym aresztowaniem jest zatem niezmiernie ważne!