Odpowiedzialność karna za fałszywe zeznania świadka – 6 przykazań świadka – czyli czy świadek może kłamać?

Odpowiedzialność karna za fałszywe zeznania świadka

Czy składanie fałszywych zeznań jest karalne?

W listopadzie 2021 r. Sąd Najwyższy, w składzie 7 sędziów, podjął uchwałę w sprawie odpowiedzialności karnej świadka za składanie fałszywych zeznań w postępowaniu karnym. Zgodnie z orzeczeniem SN nie popełnia przestępstwa świadek składający fałszywe zeznanie z obawy przed grożącą mu odpowiedzialnością karną, jeśli — realizując prawo do obrony — zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, nie wyczerpując jednocześnie swoim zachowaniem znamion czynu zabronionego określonego w innym przepisie ustawy. Uchwała ta ma moc zasady prawnej, co oznacza, że wykładnia dokonana w tej uchwale obowiązuje wszystkich sędziów stosujących przepisy kodeksu karnego o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

§  1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§  1a. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę z obawy przed odpowiedzialnością karną grożącą jemu samemu lub jego najbliższym, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§  2. Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie.

Art. 233 § 1-2 kodeksu karnego

W 2016 r. (15.4.2016 r.) weszła w życie ustawa o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw. Ustawą tą do art. 233 § 1 dodano § 1a, zgodnie z którym zachowanie sprawcy składającego fałszywe zeznania w obawie przed grożącą mu odpowiedzialnością karną zaczęło stanowić uprzywilejowany typ przestępstwa składania fałszywych zeznań. Zdaniem niektórych oznaczało to, że z dniem 14 kwietnia 2016 r. zachowanie polegające na składaniu fałszywych zeznań w obawie przed odpowiedzialnością karną za dane przestępstwo przestało korzystać z ochrony, jaką daje uznanie takiego zachowania za kontratyp, czyli okoliczność wyłączającą odpowiedzialność karną. Za takim rozumieniem nowego przepisu wypowiedział się przykładowo Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 15.1.2020 r., sygn. akt I KZP 10/19. Odpowiedzialność karna za fałszywe zeznania świadka uległa zatem rozszerzeniu.

Druga część judykatury twierdziła, że mimo wprowadzenia przepisu § 1a do art. 233 kodeksu karnego osoba przesłuchiwana w charakterze świadka, gdy składa fałszywe zeznania z obawy przed narażeniem siebie na odpowiedzialność karną, w granicach własnej odpowiedzialności karnej, nie popełnia przestępstwa ani z art. 233 § 1 kk ani z art. 233 § 1a kk. Oznaczało to, że jeśli fałszywe zeznania danego świadka dotyczą wyłącznie jego osoby i nie stanowią pomówienia innej osoby ani nie przedstawiają nieprawdziwych okoliczności niezwiązanych ze sprawstwem czynu to osoba składająca takie zeznania nie popełnia przestępstwa. Przykładem takiej wykładni przepisów jest postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 10.12.2020 r., sygn. akt: I KK 58/19. Odpowiedzialność karna za fałszywe zeznania świadka była zatem węższa.

Odpowiedzialność karna za fałszywe zeznania świadka
źródło: pixabay.com

Uchwała 7 sędziów SN – I KZP 5/21 sędziów Izby Karnej SN

Po wydaniu uchwały, mającej moc zasady prawnej, przez Sąd Najwyższy w listopadzie 2021 r. ostatecznie przesądzono, że warunkiem braku odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania świadka jest nie kierowanie fałszywych oskarżeń przeciwko innym osobom (gdyż stanowiłoby to przestępstwo kierowania fałszywych oskarżeń, o którym mowa w art. 234 kk) oraz składanie zeznań w charakterze świadka.

Kto, przed organem powołanym do ścigania lub orzekania w sprawach o przestępstwo, w tym i przestępstwo skarbowe, wykroczenie, wykroczenie skarbowe lub przewinienie dyscyplinarne, fałszywie oskarża inną osobę o popełnienie tych czynów zabronionych lub przewinienia dyscyplinarnego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Art.  234 kodeksu karnego

Zgodnie z art. 177 § 1 kodeksu postępowania karnego każda osoba wezwana w charakterze świadka jest obowiązana stawić się na wezwanie i złożyć zeznania. Świadek przy składaniu zeznań może odmówić udzielenia odpowiedzi na pytanie w ściśle określonych okolicznościach, które wyznaczają mu przepisy art. 182 § 1 i 3 kpk oraz art. 183 § 2 kpk. Świadek przy składaniu zeznań nie posiada uprawnień takich jak osoba oskarżona lub podejrzana.

Prawa i obowiązki świadka – 6 najważniejszych uprawnień w zakresie składania zeznań

  • Jeżeli jesteś osobą najbliższą dla oskarżonego (np. małżonkiem, rodzicem, dzieckiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu lub w stosunku przysposobienia) możesz odmówić składania zeznań. Prawo to przysługuje Ci również po ustaniu małżeństwa lub przysposobienia – (art. 182 § 1 i 2). Posiadanie prawa do odmowy składania zeznań nie zwalnia Cię z obowiązku stawiennictwa na wezwanie prowadzącego postępowanie (art. 177 § 1).
  • Możesz odmówić składania zeznań również wtedy, gdy w innej sprawie jesteś oskarżony o współudział w przestępstwie objętym postępowaniem (art. 182 § 3).
  • Możesz odmówić odpowiedzi na pytanie, jeżeli odpowiedź mogłaby narazić Ciebie lub osobę dla Ciebie najbliższą na odpowiedzialność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe (art. 183 § 1).
  • Możesz żądać, aby rozprawa była niejawna, jeżeli treść zeznań mogłaby narazić Ciebie lub osobę dla Ciebie najbliższą na hańbę (art. 183 § 2).
  • Jeżeli przysługuje Ci prawo do odmowy składania zeznań, możesz z niego skorzystać do chwili rozpoczęcia pierwszego zeznania w postępowaniu sądowym; zeznanie poprzednio przez Ciebie złożone nie może wówczas służyć za dowód ani być odtworzone. Ujawnione natomiast będą protokoły oględzin Twojego ciała sporządzone w postępowaniu karnym (art. 186 § 1 i 2).
  • Możesz zostać zwolniony od złożenia zeznania lub odpowiedzi na pytanie, jeżeli pozostajesz z oskarżonym w szczególnie bliskim stosunku osobistym (art. 185). Wniosek o zwolnienie od złożenia zeznania możesz złożyć do chwili rozpoczęcia pierwszego zeznania w postępowaniu sądowym; zeznanie poprzednio przez Ciebie złożone nie może wówczas służyć za dowód ani być odtworzone (art. 186 § 1).

POUCZENIE O UPRAWNIENIACH I OBOWIĄZKACH ŚWIADKA W POSTĘPOWANIU KARNYM – pełna treść

http://g.ekspert.infor.pl/p/_dane/akty_pdf/DZU/2020/197/1620.pdf#zoom=90

Pamiętaj, że jeżeli wymagają tego Twoje interesy w toczącym się postępowaniu, nawet jako świadek możesz ustanowić pełnomocnika, którym może być adwokat lub radca prawny. Jeżeli wykażesz, że nie stać Cię na pełnomocnika, sąd może na Twój wniosek wyznaczyć pełnomocnika z urzędu.

(art. 87 § 2 i art. 88 § 1 kk)

Podsumowując, nałożony przepisem art. 233 kodeksu karnego na świadka obowiązek mówienia prawdy dotyczy tego, co świadek wie w sprawie dotyczącej odpowiedzialności prawnej innej osoby, a nie siebie samego. Odpowiedzialność karna za fałszywe zeznania świadka w takim przypadku istnieje i świadek składając fałszywe zeznania powinien liczyć się z ich konsekwencjami.

Kategorie:

Prawo karne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.