Nowe opłaty od pozwów – zmiana ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

21 sierpnia 2019 r. wejdą w życie przepisy nowelizacji ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Czy będzie drożej? Niestety tak, a niektóre postępowania w ogóle nie będą opłacalne…

Zawezwanie do próby ugodowej

Aktualnie: 1/5 opłaty od pozwu.

Poprzednio 40 zł, gdy wartość przedmiotu sporu nie przekraczała 10 000 złotych lub 300 złotych, gdy wartość przedmiotu sporu przekraczyła 10 000 złotych.

Komentarz: Żegnamy zatem postępowania o zawezwania do próby ugodowej. Nie miejmy złudzeń – służyły one głównie przerwaniu biegu przedawnienia. Od 21 sierpnia nikt już z nich nie będzie korzystał….

Opłata w sprawach o prawa majątkowe

Aktualnie:

W zależności od wartości przedmiotu sporu:
1) do 500 złotych – w kwocie 30 zł
2) ponad 500 złotych do 1 500 złotych – w kwocie 100 zł
3) ponad 1 500 złotych do 4 000 złotych – w kwocie 200 zł
4) ponad 4 000 złotych do 7 500 złotych – w kwocie 400 zł
5) ponad 7 500 złotych do 10 000 złotych – w kwocie 500 zł
6) ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych – w kwocie 750 zł
7) ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych – w kwocie 1 000 zł

Przy wartości przedmiotu sporu ponad 20 000 złotych pobiera się od pisma opłatę stosunkową wynoszącą 5% tej wartości, nie więcej jednak niż 200 000 złotych.

Dotychczas: 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100 000 złotych.

Opłata w sprawach o prawa niemajątkowe

Aktualnie: Nie może być́ niższa niż̇ 30 złotych i wyższa niż̇ 10 000 złotych.

Poprzednio: Nie może być́ niższa niż̇ 30 złotych i wyższa niż̇ 5 000 złotych.

Opłata tymczasowa

Aktualnie: Od 30 złotych do 2 000 złotych, a w sprawach dochodzonych wpostępowaniu grupowym od 300 złotych do 20 000 złotych.

Dotychczas: od 30 złotych do 1 000 złotych, a w sprawach dochodzonych w postępowaniu grupowym od 100 złotych do 10 000 zł.

Pozostałe:

  • Opłata od wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego lub samodzielnej jego części, apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej, skargi o wznowienie postępowania i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w sprawie, w której postępowanie nieprocesowe zostało wszczęte z urzędu lub wniosku o zabezpieczenie dowodu – 100 zł (było 40),
  • Opłata od pozwu w sprawie o rozwiązanie spółki, wyłączenie wspólnika ze spółki, uchylenie uchwały wspólników lub uchwały walnego zgromadzenia spółki, stwierdzenie nieważności uchwały wspólników lub uchwały walnego zgromadzenia spółki, ustalenie istnienia lub nieistnienia uchwały organu spółki, uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały zgromadzenia obligatariuszy nieważności obligatariuszy – 5 000 zł za każdą uchwałę (było 2 0000).

Na minus! Opłata od wniosku o zabezpieczenie

Aktualnie: 1⁄4 część opłaty należnej od pozwu o to roszczenie.

Dotychczas: 100 zł.

Komentarz: Ustawodawca skutecznie uniemożliwił powodowi zabezpieczenie swojego roszczenia.

Na minus! Opłata od uzasadnienia

Nowelizacja wprowadziła opłatę od wniosku o doręczenie orzeczenia albo zarządzenia z uzasadnieniem zgłoszonego w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia albo doręczenia tego orzeczenia albo zarządzenia w kwocie 100 zł. Oznacza to, że za uzasadnienie wyroku/postanowienia trzeba będzie zapłacić…

Na minus! Zwolnienie od kosztów sądowych osób prawnych 

Zgodnie z nowymi przepisami spółka handlowa ubiegająca się o zwolnienie o kosztów sądowych powinna wykazać także, że jej wspólnicy albo akcjonariusze nie mają dostatecznych środków na zwiększenie majątku spółki lub udzielenie spółce pożyczki. Wisienką na torcie jest nierówność traktowania spółek Skarbu Państwa, do których przepis ten nie ma zastosowania.

Na plus! Koniec z obchodzeniem wysokości opłaty od pozwu

Za korzystne należy uznać w prowadzenie regulacji dotyczącej pobierania opłaty od pisma zawierającego oświadczenie o rozszerzeniu powództwa lub o jego zmianie w sposób powodujący wzrost wartości przedmiotu sporu. Brak regulacji został zastąpiony wprowadzeniem opłaty w wysokości różnicy między opłatą należną od powództwa rozszerzonego lub zmienionego a opłatą należną sprzedrozszerzenia lub zmianypowództwa, nie niższej jednak niż 30 złotych.

Kategorie:

Uncategorized

Frazy kluczowe:

Uncategorized

2 komentarze do “Nowe opłaty od pozwów – zmiana ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

  1. Pingback: Nowe opłaty - zmiana ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych - Pani Mecenas

  2. Pingback: Nowelizacja kpc - nadużycie prawa procesowego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.