Praca w Niemczech z polskiej firmy. Jakie przepisy mają zastosowanie? Jakie uprawnienia ma pracownik?

Dzisiaj odpowiemy na pytanie: Czy pracownik zatrudniony w polskiej firmie może uzyskać od pracodawcy środki za delegację oraz zwrot kosztów dojazdów po terenie Niemiec do miejsca pracy?

Krok 1: Na początku należy ustalić, czy pracownik zatrudniony jest na umowę o pracę i jako miejsce wykonywania pracy ma wyraźnie wskazaną jedną lokalizację.

Praca w Niemczech. W przypadku wyjazdu za granicę, np. do Niemiec, aby uznać podróż za podróż służbową w umowie o pracę miejsce pracy powinno być określone jako dany adres, miejscowość, region lub nawet kraj (Polska) – co też się zdarza, byle nie była to miejscowość do której pracownik wyjeżdża.

Krok 2: Następnie weryfikujemy, czy mamy do czynienia z pracownikiem delegowanym czy podróżą służbową.

Jeśli twoje podróże są cykliczne np. wracasz do Polski tylko na weekend posiadasz status pracownika oddelegowanego. Jeśli zaś podróże mają charakter incydentalny, tymczasowy i krótkotrwały, to podróżujesz służbowo. Celem podróży służbowej jest wykonanie zadania służbowego na polecenie pracodawcy poza miejscem, gdzie pracownik posiada stałe miejsce pracy lub gdzie znajduje się siedziba pracodawcy.

Podróż służbowa

W przypadku podróży służbowych pracownikowi przysługuje prawo do diet i zwrotu kosztów związanych z tzw. delegacją (zwrot kosztów noclegu i podróży).

Dieta: Wysokość przysługujących diet na terenie kraju i w poszczególnych państwach docelowych została określona dla sfery budżetowej w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

Jeżeli u prywatnego pracodawcy nie określono wysokości diety w układzie zbiorowym lub regulaminie pracy to zastosowanie do pracowników pracujących w prywatnej firmie mają w/w przepisy. Jeżeli w zakładzie pracy istnieją uregulowania dotyczące diet, to warto pamiętać, że dieta zagraniczna nie może być niższa niż wskazana w w/w przepisach dieta za delegację na terenie kraju.

Obecnie dieta za delegację na terenie kraju wynosi 30 zł, jednak zależy od liczby godzin spędzonych w delegacji. Czas podróży ustala się od wyjazdu do powrotu z delegacji. Przy ustaleniu wysokości należnej diety należy wziąć pod uwagę:

dla podróży trwającej nie dłużej niż dobę:

  • od 8 do 12 godzin – połowa diety
  • powyżej 12 godzin – dieta w pełnej wysokości;

oraz dla podróży dłuższej niż doba:

  • za każdą pełną dobę – dieta w pełnej wysokości;
  • za dobę rozpoczętą i trwającą ponad 8 godzin – dieta w pełnej wysokości;
  • za dobę rozpoczętą, trwającą do 8 godzin – połowa diety.

Dieta podróż zagraniczna: za każdą dobę podróży zagranicznej przysługuje dieta w pełnej wysokości;za niepełną dobę podróży zagranicznej:

  • do 8 godzin – przysługuje 1/3 diety,
  • ponad 8 do 12 godzin – przysługuje 50% diety,
  • ponad 12 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości.

Pracownikowi, któremu zapewniono w czasie podróży zagranicznej bezpłatne, całodzienne wyżywienie, przysługuje 25% diety. Kwotę diety zmniejsza się o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia.

Zwrot kosztów noclegu: pracownikowi przysługuje zwrot kosztów noclegu na podstawie przedstawionej faktury/paragonu do kwoty dwudziestokrotności stawki diety (aktualnie 600 zł za dobę hotelową). Jeśli pracownik nie przedstawi dokumentów przysługuje mu tzw. ryczałt, który wynosi 150% wartości diety (aktualnie 45 zł).

Zwrot kosztów podróży: Pracownikowi należy jest zwrot kosztów podróży za każdy rodzaj transportu (pociąg, taksówka, samolot, statek, samochód) chyba, że podróżuje samochodem służbowym. Wtedy zwrot kosztów należny jest tylko za zakupione z własnych środków paliwo. W przypadku podróży własnym samochodem wypłacana jest tzw. „kilometrówka”, wynikająca z pojemności samochodu i liczby przejechanych kilometrów.

Uwaga: To pracodawca określa, jakim środkiem transportu ma przemieszczać się pracownik!

Oddelegowanie

W przypadku oddelegowania, zatrudnionemu co do zasady przysługuje tylko wynagrodzenie za pracę, chyba, że co innego określono w umowie o pracę jako dodatkowe warunki wynagrodzenia lub w porozumieniu stron (aneksie) lub w wypowiedzeniu zmieniającym.

Warto więc zapisać w stosownym porozumieniu lub aneksie jakie zasady pokrywania kosztów diet oraz przejazdu i powrotu pracownika do Polski z kraju delegacji mają obowiązywać między stronami.

Co jeśli w Twojej umowie nie zapisano nic na temat dodatkowego wynagrodzenia?

Zgodnie z prawem unijnym pracownikowi delegowanemu, w związku z wykonywaniem pracy za granicą, należy zapewnić minimalne warunki zatrudnienia nie mniej korzystne niż wynikające z przepisów prawa oraz układów zbiorowych pracy obowiązujących w kraju, do którego pracownik został oddelegowany (chyba, że przepisy kraju, w którym zatrudniony jest pracownik są korzystniejsze). 

W przypadku oddelegowania pracownika do pracy na terenie Niemiec pracownikowi przysługuje zwrot kosztów transportu do pracy po terenie Niemiec, chyba, że koszty transportu pokrywa pracodawca.

Jeśli interesuje Cię jakie inne dodatki powinien wypłacić Ci pracodawca za pracę w Niemczech napisz do nas! Odpowiemy na każde pytanie!

Jakie uprawnienia przysługują pracownikowi delegowanemu do pracy w Niemczech z polskiej firmy?

Czy jako pracownik delegowany mam prawo do niemieckiej płacy minimalnej, a jeśli tak to w jakiej wysokości?

Czy pracodawca ma obowiązek dokonać zwrotu kosztów podróży z Polski do Niemiec, wyżywienia i zakwaterowania pracownikowi oddelegowanemu? W jakiej wysokości?

Czy w/w koszty wypłacane pracownikom delegowanym mogą zostać zaliczone do podstawy minimalnego wynagrodzenia danego kraju czy są to osobne środki wypłacane pracownikowi?

Czy pracownikowi delegowanemu przysługuje wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych? W jakiej wysokości?

Czy jako pracownik delegowany mam prawo do diety? W jakiej wysokości?

Jaki jest wymiar minimalnego płatnego urlopu wypoczynkowego przysługujący pracownikowi delegowanemu?

Udzielimy Ci porady prawnej on-line. Koszt porady prawnej on-line (wysyłanej za pośrednictwem komunikacji elektronicznej w formie e-maila) wynosi 99 zł.

Kategorie:

Uncategorized

Frazy kluczowe:

Uncategorized

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.