Zmiany w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie gier hazardowych (dot. urządzenia do gier na automatach)

14 października Minister Finansów podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie urządzeń losujących, urządzeń do gier i automatów do gier, zabezpieczenia informacji dotyczących urządzanej loterii oraz uzyskiwania, naliczania i wypłacania wygranych.

Zmiana jest następująca. Uprzednio, zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia warunkiem rejestracji urządzenia do gier oraz automatu do gier było złożenie przez podmiot posiadający odpowiednio koncesję albo zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie gier losowych lub gier na automatach albo podmiot wykonujący monopol państwa:

  • wniosku o rejestrację w dwóch egzemplarzach;
  • kopii koncesji lub zezwolenia – w przypadku podmiotu innego niż wykonujący monopol państwa;
  • oryginału albo kopii opinii jednostki badającej, zwanej dalej „opinią”, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, adwokata lub radcę prawnego, zawierającej pozytywny wynik badania technicznego urządzenia lo- sującego, urządzenia do gier albo automatu do gier.

Aktualnie, po zmianie, podmiot posiadający taką koncesję lub zezwolenie, aby zarejestrować urządzenie do gier na automatach musi uzyskać od Ministerstwa Finansów decyzję przesądzającą o charakterze gry.

Nie wystarczy opinia jednostki badającej

W skrócie oznacza to, że wykreślenie słów „lub gier na automatach” z § 2 w ust. 1 rozporządzenia powoduje, że co do gier na automatach podmioty posiadające zezwolenie lub koncesję żeby mieć przesądzony charakter gry (hazardowy bądź nie) muszą uzyskać decyzje Ministra.

Co z uzyskanymi już opiniami?

Do opinii sporządzanych w wyniku badań prowadzonych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepis § 6 rozporządzenia, w brzmieniu nadanym nowym rozporządzeniem, co oznacza, że opinia wydana po 14 października br. będzie zawierać adnotację „opinia ta nie rozstrzyga o charakterze gier urządzanych z wykorzystaniem badanego automatu lub urządzenia.

Do opinii jednostek badających wydanych przed dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe, co oznacza, że uzyskanie opinii jednostki badającej było wystarczające. Tyczy się to wszystkich zakończonych już badań i uzyskanych opinii.

Zmiany wejdą w życie 29 października br.

Kategorie:

Uncategorized

Frazy kluczowe:

Uncategorized

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.