Tarcza Antykryzysowa dla przedsiębiorców MŚP – zwolenienie z ZUS, odroczenie płatności składek do ZUS

31 marca 2020 r. w Dzienniku Ustaw ogłoszono ostateczny tekst ustawy tzw. Tarczy Antykryzysowej wchodzącej w skład pakietu osłonowego dla przedsiębiorców z sektora MŚP w związku z epidemią koronawirusa i kryzysem w polskiej gospodarce. Głównym rodzajem wsparcia jest zwolnienie z ZUS. Dla kogo jest ono przeznaczone?

Tarcza Antykryzysowa, zwolnienie z ZUS

Na wniosek płatnika składek, który na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych, zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych (zwolnienie z ZUS), należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 lutego 2020 r.

Art. 31zo. 1 ustawy

Dla kogo zwolnienie z ZUS?

  • mikroprzedsiębiorcy – płatnicy składek, którzy prowadzili firmę przed 1 lutego 2020 r. i zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 osób na 29 lutego 2020 r.,
  • samozatrudnieni – osoby wykonujące działalność pozarolniczą przed 1 lutego 2020 r. i opłacające składki na własne ubezpieczenia o ile przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek nie przekroczył kwoty 15 681 zł., tj. 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto,
  • duchowni.

Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS. 

Tarcza Antykryzysowa, na czym polega zwolnienie z ZUS?

Zwolnienie z obowiązku płacenia składek do ZUS za przedsiębiorcę i osoby zgłoszone przez niego do ubezpieczeń (pracowników, zleceniobiorców, nakładców, osoby współpracujące i inne) przez okres 3 miesięcy.

Warunki zwolnienia z ZUS

Nie ma konieczności udowodnienia spadku obrotów. Jedynym wyjątkiem jest osoba samozatrudniona, opłacająca składki sama za siebie – tu występuje limit przychodu z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku – 15 681 PLN.

Dodatkowym warunkiem jest złożenie deklaracji DRA/RCA/RZA za okres 03-05/2020, chyba że przedsiębiorca nie ma takiego obowiązku.

Jak uzyskać zwolnienie z ZUS?

Stosowny wniosek trzeba będzie złożyć nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r. Wniosek o zwolnienie z opłacania składek powinien zawierać:

  1. dane płatnika składek, numer NIP i REGON lub PESEL, adres do korespondencji,
  2. oświadczenie płatnika składek, potwierdzające uzyskanie, w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek przychodu z działalności nie wyższego niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (15 681 zł), złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń,
  3. podpis wnioskodawcy.

Skutek wniosku

Zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek. Przedsiębiorcy opłacający składki na własne ubezpieczenia i osoby z nimi współpracujące zachowują prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa jeżeli były w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym na 1 lutego 2020 r.

Od dnia złożenia wniosku można nie płacić składek ZUS za miesiące: marzec, kwiecień i maj 2020. Po złożeniu wniosku otrzymamy informację z ZUS o uznaniu wniosku za zasadny przez platformę ZUS PUE. Odmowa nastąpi w drodze decyzji. ZUS może dokonać weryfikacji oświadczeń o przychodzie. Od decyzji ZUS można odwołać się pismem w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji odmownej.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie ZUS.

Odroczenie płatności ZUS lub rozłożenie składek na raty

Dla kogo odroczenie płatności składek do ZUS lub rozłożenie na raty?

Dla wszystkich przedsiębiorców: mikro, małych (zatrudniający od 10 do 50 pracowników) i średnich (zatrudniający do 250 pracowników).

Na czym polega odroczenie płatności składek do ZUS lub rozłożenie na raty?

Odroczenie płatności składek ZUS pod podpisaniu umowy z ZUS następuje zgodnie z wnioskiem i zawartą umową, a możliwe jest za okres od stycznia 2020 r. (bez opłaty prolongacyjnej).

Warunki odroczenia płatności składek do ZUS lub rozłożenia na raty

Warunkiem uzyskania pomocy jest złożenie wniosku i wykazanie, że epidemia koronawirusa negatywnie wpłynęła na sytuację finansową firmy oraz w jaki sposób, a także wskazanie braku możliwości opłacenia należności w terminie.

Wniosek o odroczenie płatności składek do ZUS lub rozłożenie na raty

Aby otrzymać uzyskać odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek musisz złożyć do ZUS wniosek o ulgę (RDU) w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu (najlepiej jak najszybciej). Wniosek można przesłać elektronicznie – za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Umowa

Jeżeli ZUS pozytywnie rozpatrzy wniosek, wyśle do przedsiębiorcy umowę na wskazany przez niego adres e-mail lub pocztą (jeżeli przedsiębiorca nie wskaże adresu mailowego). Po otrzymaniu umowy należy ją przejrzeć i podpisać. Podpisaną umowę należy przekazać do ZUS.

WAŻNE!
Jeśli przedsiębiorca skorzysta z możliwości przesłania umowy mailem, najpóźniej w ciągu 14 dni liczonych od dnia zakończenia stanu  epidemii, musi wysłać do ZUS również papierowy oryginał dokumentu. Jeśli nie przekaże go w formie papierowej do ZUS, uznamy, że umowa nie została zawarta. To spowoduje naliczenie odsetek od należności objętych umową. 

UWAGA!

Jeżeli w ciągu 3 miesięcy sytuacja finansowa przedsiębiorcy nie ulegnie poprawie, będzie on mógł wystąpić z wnioskiem o renegocjację zawartej umowy.

Skutek

Po podpisaniu umowy z ZUS odsetki za zwłokę począwszy od następnego dnia po dniu wpływu wniosku o udzielenie ulgi w spłacie zadłużenia nie będą naliczane.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie ZUS.

Wzory wniosków:

Kategorie:

Uncategorized

Frazy kluczowe:

Uncategorized

1 komentarz do “Tarcza Antykryzysowa dla przedsiębiorców MŚP – zwolenienie z ZUS, odroczenie płatności składek do ZUS

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.