Umowy B2B – rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem i bez wypowiedzenia

Aktualizacja – rozwiązanie umowy b2b bez zachowania terminu wypowiedzenia w zw. z koronawirusem

W związku z pandemią koronawirusa zamieszczam poniżej wzór rozwiązania umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług bez zachowania terminu wypowiedzenia z ważnych powodów. Tutaj znajdziesz link do pobrania wersji .doc.

Jeśli jesteś najemcą lokalu użytkowego może zainteresuje Cię post o możliwości zmiany umowy i zamieszczony tam gotowy wzór.

Jeśli interesuje Cię temat rozwiązania umowy o pracę zapraszam Cię tutaj.

 • Musisz rozwiązać innego rodzaju umowę i zastanawiasz się czy możesz?
 • Chcesz zmienić aktualnie obowiązującą umowę i nie wiesz jak to zrobić?
 • Chcesz przestać wypłacać wynagrodzenie pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę w pełnej wysokości w związku z zaistniałą sytuacją?
 • Szukasz innej pomocy prawnej w związku z epidemią koronawirusa?

Zadzwoń lub napisz do nas: 605 219 420 lub biuro@hslegal.pl lub skorzystaj z formularza poniżej.

Wypowiadanie przez usługobiorców (zleceniodawców) umów o świadczenie usług, zawartych na zasadach B2B, przedwcześnie, bez ważnego powodu, to dzisiejszy chleb powszedni polskiego przedsiębiorcy. Mimo, iż mówi się, że mamy rynek pracownika, co rusz trafia do mnie klient, z którym rozwiązano np. zawartą na czas określony umowę o świadczenie usług, przed końcem terminu jej obowiązywania.

O jakie umowy chodzi?

Umowy o świadczenie usług zawierane na zasadach B2B (czyli Business to Business) to umowy wspomagające bieżące funkcjonowanie przedsiębiorstw, często w zakresie usług objętych outsourcingiem. Inaczej mówiąc są to np. umowa o doradztwo, szkolenie, sprzątanie, prowadzenie spraw księgowych, kadrowych, świadczenie usług prawnych, marketingowych, wsparcia IT itp., które mają jedną wspólną cechę – nie są jednorazowe, lecz mają stały charakter.

Powody przedstawiane przez „pracodawcę”, czyli Zleceniodawcę, ergo Usługobiorcę są różne. Często jest to po prostu znalezienie lepszej oferty na rynku, niekiedy także tzw. „niezgodność charakterów”. Zatrudniany przedsiębiorca zawierając umowę myśli, że będzie mógł zachować niezależność i elastyczność w wyborze czasu i miejsca pracy, zaś druga strona, mimo, że formalnie nie jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy, chciałaby posiadać wszystkie uprawnienia przysługujące pracodawcy (a obowiązki już nie…).

Czy umowa o świadczenie usług została gdzieś uregulowana?

Przepisów odnoszących się konkretnie do umowy o świadczenie usług nie znajdziemy w kodeksie cywilnym. Jednakże, umowa ta traktowana jest przez kodeks jak umowa zlecenia, do której przepisy o zleceniu stosuje się odpowiednio. A zatem do umowy o świadczenie usług zastosowanie będą mieć przepisy art. 734 – 751 kodeksu cywilnego. W przepisach tych znajdziemy także artykuł mówiący o wypowiedzeniu.

Wypowiedzenie

 • Zgodnie z art. 746 § 1 kc dający zlecenie (usługobiorca) może je wypowiedzieć w każdym czasie. 
 • Zgodnie z art. 746 § 3 kc nie można zrzec się z góry uprawnienia do wypowiedzenia zlecenia z ważnych powodów
 • Oznacza to, że ewentualne postanowienia wyłączające tą możliwość zawarte w umowie będą nieważne, co wynika z treści art. 58 kc.

Otrzymałeś wypowiedzenie umowy i nie wskazano Ci powodów jej rozwiązania? Niestety nic z tym nie możesz zrobić, wypowiedzenie umowy w trybie art. 746 § 1 k.c. nie wymaga wskazania powodów wypowiedzenia. 

ALE: Mimo, że Zleceniodawca (usługobiorca) nie ma obowiązku wskazywania powodów wypowiedzenia to leży to w jego interesie. Dlaczego? Bo wypowiedzenie umowy bez ważnych powodów rodzi inne skutki prawne w sferze finansowej, niż wypowiedzenie podparte ważnymi powodami.

W przypadku wypowiedzenia umowy w braku ważnych powodów Zleceniodawca ma obowiązek naprawienia szkody powstałej po stronie Zleceniobiorcy. Ciężar wykazania szkody i jej wartości spoczywa na Zleceniobiorcy (usługodawcy), zgodnie z regułą wyrażoną w art. 6 kc. Wypowiedzenie z ważnych powodów, które zostaną dowiedzione przez Zleceniodawcę przed sądem, takiego obowiązku już nie rodzi.

Czy Zleceniodawca wypowiadając umowę ma jakieś inne obowiązki względem usługodawcy?

Tak, powinien on:

 • zwrócić usługodawcy poczynione przez niego wydatki 
 • i zapłacić usługodawcy wynagrodzenie odpowiadające zakresowi dotychczas wykonanych czynności.

Zapisy te wynikają z cytowanych wyżej przepisów kodeksu cywilnego i mogą one zostać zmodyfikowane przez Strony w łączącej je umowie.

Czym są więc tzw. „ważne powody”?

W kodeksie nie znajdzie się definicji tzw. „ważnych powodów”. Doktryna wypracowała jednak pewien zakres powodów, dzieląc je na powody:

 • natury obiektywnej: zmiany w prawie, istotne zmiany sytuacji gospodarczej,
 • natury subiektywnej: nienależyte wykonywanie umowy, utrata zaufania, utrata uprawnień zawodowych, zmiany wewnętrzne, restrukturyzacja, likwidacja, nieporozumienia w realizacji umowy.

Jaką szkodę ma naprawić Zleceniodawca wypowiadający umowę?

Szkodą mogę być wszelkie straty, wynikłe z przedwczesnego rozwiązania umowy. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby szkodą było także utracone wynagrodzenie, tj. wynagrodzenie za część umowy zawartej na czas określony, która nie została zrealizowana w związku z nieuprawnionym (bezzasadnym) wypowiedzeniem bez ważnych przyczyn.

Co zrobić by zmniejszyć szanse na przedwczesne rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem?

Nie można zablokować całkowicie możliwości jednostronnego wypowiedzenia umowy o świadczenie usług. Jak wskazano wcześniej wypowiedzenie przez dającego zlecenie jest zawsze dopuszczalne.

Nie da nic także zawarcie umowy na długi czas określony, np. roku.

Umowa zlecenia zawarta na czas oznaczony może być wypowiedziana przez każdą ze stron w każdym czasie.” – wyrok Sądu Najwyższego z dn. 09.02.2001, sygn. akt: III CKN 304/00.

Termin wypowiedzenia

Tak naprawdę wypowiedzenie można jedynie „odwlec w czasie” poprzez zapisanie w umowie maksymalnie długiego okresu wypowiedzenia, za które Zleceniodawca zobowiązany będzie wypłacić wynagrodzenie. W zależności od czasu trwania umowy zawartej na czas określony może to być 1, 3 a nawet 6 miesięczny okres wypowiedzenia, podobnie jak w umowie zawartej na czas nieokreślony. Strony mają tutaj pełną dowolność.

A zatem niekorzystnym dla Zleceniobiorcy będzie, gdy strony wprost w umowie nie wprowadzą okresu wypowiedzenia na wypadek wypowiedzenia umowy z ważnych powodów, bo wypowiedzenie odniesie wtedy – niestety – skutek natychmiastowy.

Tutaj znajdziesz wzór pisma stanowiącego wypowiedzenia umowy o świadczenie usług z zachowaniem okresu wypowiedzenia i plik do pobrania w wersji .doc.

Kategorie:

Umowa b2b

Frazy kluczowe:

Umowa b2b

30 komentarzy do “Umowy B2B – rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem i bez wypowiedzenia

 1. Przedsiębiorca Odpowiedz

  Czy jeżeli firma wypowiedziała mi umowę B2B z miesięcznym okresem wypowiedzenia – podpisane przez strony. To czy teraz po 10 dniach w ostatnim miesiącu pracy mogą chcieć zaprzestać współpracy? I żądać żebym wystawił fakturę tylko na te 10 dni?
  Co powinienem zrobić?

  • Hanna Szymańska Autor wpisuOdpowiedz

   Dobry wieczór, Szanowny Panie, co do zasady nie, ale wszystko zależy od zapisów w Pana umowie co do wynagrodzenia i skutków wypowiedzenia. W „standardowych” umowach współpracy B2B nie zapisuje się „automatycznie”, że w okresie wypowiedzenia jedna ze stron może zaprzestać realizacji umowy. „Ochrona”, jaką daje zapisany w umowie „okres wypowiedzenia” ma na celu stworzenie bardziej miękkiego lądowania dla jednej ze Stron po dokonaniu wypowiedzenia umowy przez drugą. Zapraszam do przesłania umowy w celu analizy.

   • Mateusz Odpowiedz

    Witam. Pracuje w firmie gdzie początkowo pracowałem na umowie o pracę przez ponad rok następnie przez okres kilku miesięcy na umowach zlecenie. Ostatecznie od grudnia otworzyłem działalność gospodarczą by wykonywać prace dalej dla tej samej firmy lecz mimo wykonywania obowiązków nie mam do tej pory podpisanej umowy b2b czy w takim przypadku po odebraniu wynagrodzenia mogę swobodnie umowę wypowiedzieć z trybem natychmiastowym ?
    Dziękuję z góry za pomoc

    • Hanna Szymańska Autor wpisuOdpowiedz

     Szanowny Panie, jeśli nie łączy Pana żadna umowa z dotychczasowym pracodawcą (a później zleceniodawcą i usługobiorcą), to w braku odmiennych postanowień (także ustnych) może Pan zakończyć świadczenie usług w trybie natychmiastowym, o ile nie ma podstaw by uznać, że obowiązywała Pana ustna umowa zlecenia. Wtedy w przypadku zlecenia przyjmujący zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. Jednakże gdy zlecenie jest odpłatne, a wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, przyjmujący zlecenie jest odpowiedzialny za szkodę. Proponowałabym zatem zamknąć Państwa współpracę stosownym porozumieniem ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń względem siebie (poza Pana wynagrodzeniem) związanych z zawarciem, wykonywaniem i rozwiązaniem umów zlecenia i świadczenia usług.

 2. Krzysiek Odpowiedz

  Mam umowę b2b.

  Zgodnie z prawem mogę nie przyjmować zleceń
  od zleceniodawcy.

  Wypowiadam umowę.

  Jaki ma sens okres wypowiedzenia skoro mogę w
  jego trakcie nie przyjmować żadnych zleceń?

  (na potrzeby pytania przyjmijmy że
  jest to najbardziej standardowa umowa b2b)

  • Hanna Szymańska Autor wpisuOdpowiedz

   Jeśli ma Pan obowiązującą umowę i jest to „najbardziej standardowa umowa b2b” to „zgodnie z prawem” nie może Pan nie przyjmować zleceń, chyba, że co innego zastrzeżono w umowie (wtedy nie będzie to już najbardziej standardowa umowa b2b). Innymi słowy, okres wypowiedzenia ma sens tylko w przypadku „standardowych umów b2b”.

   • Michał Odpowiedz

    Czy miesięczny okres wypowiedzenia umowy b2b oznacza 30 dni, czy jak w przypadku UOP, rozpoczyna się od kolejnego pełnego miesiąca?

    • Hanna Szymańska Autor wpisuOdpowiedz

     Miesięczny okres wypowiedzenia oznacza, że umowa kończy swój bieg tego samego dnia kolejnego miesiąca co dzień złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu w poprzednim miesiącu. Np. wypowiedzenie 5 kwietnia 2022 r. oznacza, że umowa przestanie obowiazywać 5 maja 2022 r. Jeżeli w umowie zawarto zapis, że okres wypowiedzenia kończy się na koniec miesiąca, np: „Stronom przysługuje prawo rozwiązania umowy z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec ostatniego miesiąca kalendarzowego”. Wtedy okres wypowiedzenia złożonego 5.04.2022 r. upłynie 31 maja 2022 r.

 3. Michał Odpowiedz

  Dzień dobry
  Pracowdawca wypowiedział mi umowę B2B bez podawania powodów z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia (zgodnie z naszą umową) Jednak od 1 października chce rozmawiać o zakresie nowych obowiązków w okresie wypowiedzenia? Czy ma on prawo obniżyć mi dotychczasowe wynagrodzenie uzasadniając ograniczeniem obowiązków? I czy ja mam prawo nie zgodzić się na takie rozwiązanie i dotrwać 3 miesiące na niezmiennych zasadach?

  • Hanna Szymańska Autor wpisuOdpowiedz

   Dzień dobry, Szanowny Panie, niestety komentarzy nie sprawdzam “na bieżąco” – mamy już styczeń, więc myślę, że sprawa Pana jest już nieaktualna. Na przyszłość zapraszam do skorzystania z formularza kontaktowego, wtedy mail z zapytaniem o poradę trafi bezpośrednio do kancelarii.

 4. Żbik Odpowiedz

  Czy jeśli spóźniłem się z wysłaniem faktury za wynagrodzenie podstawowe o 1 dzień ( termin jest do 10 dnia miesiąca a Ja wysłałem 11 dnia fakturę) to czy pracodawcama prawo nie zapłacić mi wynagrodzenia?
  Jestem na okresie wypowiedzenia umowy

  • Hanna Szymańska Autor wpisuOdpowiedz

   Szanowny Panie, kontrahent powinien wypłacić Panu wynagrodzenie za wykonaną usługę, na podstawie faktury, wysłanej w dowolnym czasie, o ile usługa została wykonana zgodnie z umową.

  • Kasia Odpowiedz

   Witam jezeli w umowie b2b, mam zapis o dwumieduecznym okresie wypowiedzenia i takie tez złożyłam, firma kazala niezwlocznie dodać narzędzia pracy. Czy sa zobowiazani do wypłacenia mi ryczałtu za te 2 miesiace.